تشویقی سگ

0 Review(s)

قرقاول (3 عدد)

قیمت 60,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

استریپ نرم ساردین (75 گرم)

قیمت 30,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ساردین نرم نخودی (75 گرم)

قیمت 30,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ماهی ساردین (75 گرم)

قیمت 30,000 تومان
0 Review(s)

فیله نرم مرغ (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

سالمون نرم نخودی (100 گرم)

قیمت 90,000 تومان
0 Review(s)

استریپ نرم سالمون (100 گرم)

قیمت 90,000 تومان
0 Review(s)

استریپ نرم کیلکا (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

تاندون شترمرغ (80 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

کتف مرغ (5 عدد)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

دل مرغ (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

طحال گاو (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

استریپ کوسه (75 گرم)

قیمت 90,000 تومان
0 Review(s)

ماهی کولی (30 گرم)

قیمت 30,000 تومان
0 Review(s)

استریپ نرم مرغ (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

مرغ نرم نخودی (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

نای لوله ای گاو (3 عدد)

قیمت 40,000 تومان
16%
0 Review(s)

بسته پت شاپی (12 محصول)

قیمت 3,565,000 تومان
ناموجود
1 Review(s)

طحال بره (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

بال مرغ (30 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

گردن مرغ (10 عدد)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

رولت آئورت گاو با نعناع (50 گرم)

قیمت 45,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

بلدرچین (3 عدد)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

سم گاو پر شده با سیرابی (1 عدد)

قیمت 50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

شاخ گاو (1 عدد)

قیمت 50,000 تومان70,000 تومان
0 Review(s)

پوزه گاو (1 عدد)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

جگر سیاه گوساله (50 گرم)

قیمت 70,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

آئورت گاو (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

استریپ سینه بوقلمون (50 گرم)

قیمت 35,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

نگاری سیرابی گاو (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

چیپس سیرابی سبز گاو (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

شیردان بره (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

سنگدان مرغ (70 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

کتف بوقلمون (1 عدد)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

چیپس بره (50 گرم)

قیمت 90,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

چیپس گوشت گوساله (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

استریپ سینه مرغ (50 گرم)

قیمت 65,000 تومان
0 Review(s)

چیپس فیله بوقلمون (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

چیپس سیرابی سفید گاو (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
0 Review(s)

نرینگی بره (100 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

آئورت بره (70 گرم)

قیمت 50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

استریپ مغز ران گوساله (50 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

میتبون بوقلمون (در اندازه های مختلف)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ماهی کیلکا (75 گرم)

قیمت 45,000 تومان
0 Review(s)

میگو (50 گرم)

قیمت 120,000 تومان
0 Review(s)

تاندون بره (50 گرم)

قیمت 30,000 تومان
ناموجود
1 Review(s)

نرینگی گاو (100 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

تاندون گاو (100 گرم)

قیمت 30,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

زردپی گاو (100 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

دمار گاو (100 گرم)

قیمت 30,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

چیپس پوست گاو (100 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

چیپس پوست ماهیچه (50 گرم)

قیمت 25,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

نای حلقه ای گاو (60 گرم)

قیمت 40,000 تومان
0 Review(s)

گوش گاو (1 تا 3 عددی)

قیمت 30,000 تومان50,000 تومان
0 Review(s)

گوش بره (10 عدد)

قیمت 25,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

جگر سفید گاو (پفک) (60 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

فیله بره (100 گرم)

قیمت 200,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

استریپ گوشت ران بره (50 گرم)

قیمت 100,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

بره نخودی (50 گرم)

قیمت 110,000 تومان
0 Review(s)

گوساله نخودی (50 گرم)

قیمت 90,000 تومان
0 Review(s)

استریپ ران بوقلمون (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

جگر مرغ (70 گرم)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

استریپ جگر گوسفند (50 گرم)

قیمت 120,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

چیپس سینه مرغ (50 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

رولت سیرابی – نعناع ()

قیمت 45,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

قلم گوسفند (در اندازه های مختلف)

قیمت 25,000 تومان30,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

قلم شترمرغ ()

قیمت 30,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

قلم گاو (در اندازه های مختلف)

قیمت 30,000 تومان40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

دم گاو (100 و 250 گرم)

قیمت 60,000 تومان150,000 تومان
0 Review(s)

قلم پر شده (در اندازه های مختلف)

قیمت 30,000 تومان50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

توربون (1 عدد)

قیمت 35,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

سیربون (1 عدد)

قیمت 35,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

میتبون بره (در اندازه های مختلف)

قیمت 100,000 تومان200,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ریبمیت بره (1 عدد)

قیمت 100,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ریبمیت گوساله (1 عدد)

قیمت 80,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ریبمیت بوقلمون (1 عدد)

قیمت 50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ساق بره (در اندازه های مختلف)

قیمت 100,000 تومان200,000 تومان
0 Review(s)

ساق بوقلمون (1 عدد)

قیمت 60,000 تومان120,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ساق مرغ (3 عدد)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

پاچه بره (2 عدد)

قیمت 60,000 تومان85,000 تومان
0 Review(s)

پاچه گاو (1 عدد)

قیمت 50,000 تومان80,000 تومان
0 Review(s)

گردن بوقلمون کامل (200 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

بال بوقلمون (1 عدد)

قیمت 45,000 تومان50,000 تومان
0 Review(s)

پای غاز (4 عدد)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

پای اردک (8 عدد)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
1 Review(s)

پای مرغ (15 عدد)

قیمت 50,000 تومان
0 Review(s)

پای بوقلمون (3 عدد)

قیمت 40,000 تومان50,000 تومان
0 Review(s)

پای مرغ محلی (8 عدد)

قیمت 30,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

کله اردک (4 عدد)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

کله غاز (3 عدد)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

کشگک زانوی گاو (1 عدد)

قیمت 15,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

داگیسکوئیت (60 گرم)

قیمت 30,000 تومان
37%
0 Review(s)

بسته نوروزی (4 محصول)

قیمت 157,000 تومان
ناموجود
1 Review(s)

بسته طلایی (12 محصول)

قیمت 150,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

استخوان گره ای (ا عدد)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

پاستیل تقویتی (100 گرم)

قیمت 50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

بوقلمون نخودی (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

مرغ نخودی (50 گرم)

قیمت 70,000 تومان
0 Review(s)

شیردان گاو (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

شاخ طبیعی (1 عدد)

قیمت 30,000 تومان50,000 تومان
0 Review(s)

چیپس فیله مرغ (50 گرم)

قیمت 70,000 تومان
0 Review(s)

چیپس سیرابی بره (35 گرم)

قیمت 50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

چیپس زبان گوساله (50 گرم)

قیمت 50,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

نای بره (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

ران بوقلمون (1 عدد)

قیمت 100,000 تومان
ناموجود