تشویقی سگ

0 Review(s)

استریپ نرم مرغ (100 گرم)

0 Review(s)

مرغ نرم نخودی (100 گرم)

0 Review(s)

نای کامل گاو (3 عدد)

ناموجود
16%
0 Review(s)

بسته پت شاپی (12 محصول)

1 Review(s)

طحال بره (50 گرم)

0 Review(s)

بال مرغ (30 گرم)

0 Review(s)

گردن مرغ (10 عدد)

0 Review(s)

رولت آئورت گاو با نعناع (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

بلدرچین (3 عدد)

0 Review(s)

سم گاو پر شده با گوشت (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

شاخ گاو (1 عدد)

0 Review(s)

پوزه گاو (1 عدد)

0 Review(s)

جگر گوساله (50 گرم)

0 Review(s)

آئورت گاو (50 گرم)

0 Review(s)

استریپ سینه بوقلمون (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

نگاری سیرابی گاو (50 گرم)

0 Review(s)

چیپس سیرابی سبز گاو (50 گرم)

0 Review(s)

شیردان بره (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

سنگدان مرغ (70 گرم)

0 Review(s)

کتف بوقلمون (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

چیپس بره (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

چیپس گوساله (50 گرم)

0 Review(s)

استریپ سینه مرغ (50 گرم)

0 Review(s)

چیپس فیله بوقلمون (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

چیپس سیرابی سفید گاو (50 گرم)

0 Review(s)

نرینه بره (100 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

آئورت بره (70 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

استریپ مغز ران گوساله (50 گرم)

0 Review(s)

میتبون بوقلمون (در اندازه های مختلف)

ناموجود
0 Review(s)

ماهی کیلکا (75 گرم)

0 Review(s)

میگو (50 گرم)

0 Review(s)

تاندون بره (50 گرم)

ناموجود
1 Review(s)

نرینه گاو (100 گرم)

0 Review(s)

تاندون گاو (100 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

زردپی گاو (100 گرم)

0 Review(s)

دمار گاو (100 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

چیپس پوست گاو (100 گرم)

0 Review(s)

چیپس پوست ماهیچه (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

نای گاو (60 گرم)

0 Review(s)

گوش گاو (1 تا 3 عددی)

0 Review(s)

گوش بره (10 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

جگر سفید گاو (پفک) (60 گرم)

0 Review(s)

فیله بره (100 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

استریپ مغز ران بره (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

بره نخودی (50 گرم)

0 Review(s)

گوساله نخودی (50 گرم)

0 Review(s)

استریپ ران بوقلمون (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

جگر مرغ (70 گرم)

0 Review(s)

استریپ جگر گوسفند (50 گرم)

0 Review(s)

چیپس سینه مرغ (50 گرم)

0 Review(s)

رولت سیرابی – نعناع ()

ناموجود
0 Review(s)

قلم گوسفند (در اندازه های مختلف)

ناموجود
0 Review(s)

قلم شترمرغ ()

ناموجود
0 Review(s)

قلم گاو (در اندازه های مختلف)

ناموجود
0 Review(s)

دم گاو (100 و 250 گرم)

0 Review(s)

قلم پر شده (در اندازه های مختلف)

ناموجود
0 Review(s)

توربون (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

سیربون (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

میتبون بره (در اندازه های مختلف)

ناموجود
0 Review(s)

ریبمیت بره (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

ریبمیت گوساله (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

ریبمیت بوقلمون (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

ساق بره (در اندازه های مختلف)

0 Review(s)

ساق بوقلمون (1 عدد)

0 Review(s)

ساق مرغ (3 عدد)

0 Review(s)

پاچه بره (2 عدد)

0 Review(s)

پاچه گاو (1 عدد)

0 Review(s)

گردن بوقلمون (200 گرم)

0 Review(s)

بال بوقلمون (1 عدد)

0 Review(s)

پای غاز (4 عدد)

0 Review(s)

پای اردک (8 عدد)

1 Review(s)

پای مرغ (15 عدد)

0 Review(s)

پای بوقلمون (3 عدد)

0 Review(s)

پای مرغ محلی (8 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

کله اردک (4 عدد)

0 Review(s)

کله غاز (3 عدد)

0 Review(s)

کشگک زانوی گاو (1 عدد)

ناموجود
0 Review(s)

داگیسکوئیت (60 گرم)

37%
0 Review(s)

بسته نوروزی (4 محصول)

ناموجود
1 Review(s)

بسته طلایی (12 محصول)

0 Review(s)

استخوان گره ای (ا عدد)

ناموجود
0 Review(s)

پاستیل تقویتی (100 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

بوقلمون نخودی (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

مرغ نخودی (50 گرم)

0 Review(s)

شیردان گاو (50 گرم)

0 Review(s)

شاخ طبیعی (1 عدد)

0 Review(s)

چیپس فیله مرغ (50 گرم)

0 Review(s)

چیپس سیرابی بره (35 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

چیپس زبان گوساله (50 گرم)

ناموجود
0 Review(s)

نای بره (50 گرم)

0 Review(s)

ران بوقلمون (1 عدد)

ناموجود